1a. ok-voon ororok sprok .

1b. at-voon bichat dat .

---------------------------------------

2a. ok-drubel ok-voon anok plok sprok .

2b. at-drubel at-voon pippat rrat dat .

---------------------------------------

3a. erok sprok izok hihok ghirok .

3b. totat dat arrat vat hilat .

---------------------------------------

4a. ok-voon anok drok brok jok .

4b. at-voon krat pippat sat lat .

---------------------------------------

5a. wiwok farok izok stok .

5b. totat jjat quat cat .

---------------------------------------

6a. lalok sprok izok jok stok .

6b. wat dat krat quat cat .

---------------------------------------

7a. lalok farok ororok lalok sprok izok enemok .

7b. wat jjat bichat wat dat vat eneat .

---------------------------------------

8a. lalok brok anok plok nok .

8b. iat lat pippat rrat nnat .

---------------------------------------

9a. wiwok nok izok kantok ok-yurp .

9b. totat nnat quat oloat at-yurp .

---------------------------------------

10a. lalok mok nok yorok ghirok clok .

10b. wat nnat gat mat bat hilat .

---------------------------------------

11a. lalok nok crrrok hihok yorok zanzanok .

11b. wat nnat arrat mat zanzanat .

---------------------------------------

12a. lalok rarok nok izok hihok mok .

12b. wat nnat forat arrat vat gat .

 

 

Fragment from language A:

 

ok-drubel anok ghirok farok . wiwok rarok nok zerok ghirok enemok .

ok-drubel ziplok stok vok erok enemok kantok ok-yurp zinok jok yorok clok .

lalok clok izok vok ok-drubel . ok-voon ororok sprok . ok-drubel ok-voon

anok plok sprok . erok sprok izok hihok ghirok . ok-voon anok drok brok

jok . wiwok farok izok stok . lalok sprok izok jok stok . lalok brok

anok plok nok . lalok farok ororok lalok sprok izok enemok . wiwok nok

izok kantok ok-yurp . lalok mok nok yorok ghirok clok . lalok nok crrrok

hihok yorok zanzanok . lalok rarok nok izok hihok mok .

 

Word pair counts:

 

 

 

 

 

1 . erok

1 hihok yorok

1 ok-drubel ok-voon

7 . lalok

1 izok enemok

1 ok-drubel ziplok

2 . ok-drubel

2 izok hihok

2 ok-voon anok

2 . ok-voon

1 izok jok

1 ok-voon ororok

3 . wiwok

1 izok kantok

1 ok-yurp .

1 anok drok

1 izok stok

1 ok-yurp zinok

1 anok ghirok

1 izok vok

1 ororok lalok

2 anok plok

1 jok .

1 ororok sprok

1 brok anok

1 jok stok

1 plok nok

1 brok jok

1 jok yorok

1 plok sprok

2 clok .

2 kantok ok-yurp

2 rarok nok

1 clok izok

1 lalok brok

2 sprok .

1 crrrok hihok

1 lalok clok

3 sprok izok

1 drok brok

1 lalok farok

2 stok .

2 enemok .

1 lalok mok

1 stok vok

1 enemok kantok

1 lalok nok

1 vok erok

1 erok enemok

1 lalok rarok

1 vok ok-drubel

1 erok sprok

2 lalok sprok

1 wiwok farok

1 farok .

1 mok .

1 wiwok nok

1 farok izok

1 mok nok

1 wiwok rarok

1 farok ororok

1 nok .

1 yorok clok

1 ghirok .

1 nok crrrok

1 yorok ghirok

1 ghirok clok

2 nok izok

1 yorok zanzanok

1 ghirok enemok

1 nok yorok

1 zanzanok .

1 ghirok farok

1 nok zerok

1 zerok ghirok

1 hihok ghirok

1 ok-drubel .

1 zinok jok

1 hihok mok

1 ok-drubel anok

1 ziplok stok

 

13(B) iat lat pippat eneat hilat oloat at-yurp

13(A)[please supply translation]

 

(if you are more ambitious: do the next two also)

14(B) totat nnat forat arrat mat bat .

14(A) [your translation]

 

15(B) wat dat quat cat uskrat at-drubel .

15(A) [your translation]